Bản quyền

Bản quyền bài viết trên Izwebz.net

Nội dung trên izwebz là do tôi viết ra hoặc tập hợp từ nhiều nguồn. Nếu tôi có trích dẫn hoặc đăng lại bài của ai đó, tôi đều được sự cho phép của họ. Do vậy tôi cũng mong các bạn nếu muốn trích dẫn hoặc đăng lại bài của izwebz, hãy tôn trọng quyền tác giả và làm theo những điều sau:

1. Những bài viết trên izwebz.net là sản phẩm trí tuệ và được bảo hộ bởi luật bản quyền và quyền tác giả. Tất cả những hình thức phát hành lại, sao chép nguyên văn hoặc một vài phần, sao chép vượt quá 10% (hoặc 500 từ) mà không được sự cho phép bằng miệng hoặc văn bản giấy tờ được cho là vi phạm bản quyền.

2. Bạn có thể sử dụng, in ra giấy, lưu lại trong máy tính, chia sẻ với mục đích cá nhân và phi thương mại. Tất cả những hình thức kinh doanh sử dụng tài liệu trên izwebz.com mà không được sự cho phép bằng miệng hoặc văn bản giấy tờ được cho là vi phạm bản quyền.

3. Nếu bạn muốn phát hành lại thông tin từ izwebz.net bạn PHẢI trước hết liên lạc với tôi và được sự cho phép của tôi. Nếu chưa được hoặc không được cho phép, nhưng bạn vẫn phát hành lại thông tin, bài viết từ trang này được cho là vi phạm bản quyền.

4. Nếu được cho phép phát hành lại, bạn PHẢI đặt đường link quay lại izwebz.net trong bài viết với font chữ và màu chữ rõ ràng ở nơi có thể dễ dàng nhìn thấy. Bạn phải tránh mọi hiểu lầm rằng, bạn là người viết ra bài viết đó.

Nếu bạn có nhu cầu cần liên hệ với tôi, sử dụng Contact form của trang web.